ÚvodPrincipy pojištěníRozsah pojištění

Rozsah pojištění

V pojištění pohledávek se tradičně používá následující rozdělení rizik (pojistných nebezpečí), proti kterým lze uzavřít pojištění:

A) Komerční rizika

Je-li zákazník subjekt soukromého práva a vztahuje se na něj zákon o konkurzu a vyrovnání (případně jeho alternativa v zahraničí), spadá jeho riziko do kategorie komerčních rizik. Pro komerční subjekty se definují dvě základní situace, které jsou podstatné pro vznik škody (pojistné události).

Platební neschopnost

Základním rizikem je platební neschopnost odběratele. Je to situace, kdy je podnik oficiálně považován za platebně neschopný, a to zpravidla v následujících případech (případně jejich analogii dle zahraničního práva):

  • soud prohlásil konkurz na majetek dlužníka
  • soud zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka
  • soud potvrdil vyrovnání mezi dlužníkem a dodavatelem, který tímto utrpěl majetkovou újmu
  • dodavatel uzavřel úředně ověřené mimosoudní vyrovnání s dlužníkem, přičemž utrpěl majetkovou újmu
  • výkonem rozhodnutí proti dlužníkovi nebyla pojištěná pohledávka plně uhrazena

 

Platební nevůle

Nezaplacení faktury odběratelem ve sjednané lhůtě je častá situace na českém i zahraničním trhu. Řada firem se úmyslně vyhýbá platbám a snaží se unikat některým svým dodavatelům. Tyto firmy však nejsou předluženy a zpravidla není možné na ně prohlásit konkurz. Proto se základní pojištění proti platební neschopnosti rozšiřuje o pojištění platební nevůle, které se většinou definuje jako nezaplacení pohledávky dlužníkem (i částečné) do uplynutí definované doby po splatnosti (není-li veden spor o úplnost či kvalitu dodávky)

 
B) Politická (teritoriální) rizika

Tento rozsah pojištění, který však nelze použít v tuzemsku (pokud dodavatel i odběratel jsou české subjekty), se používá v následujících situacích:

  • zahraniční odběratel je veřejnoprávním subjektem (pověřený výkonem státní moci nebo správy, veřejnou institucí apod.) nebo osobou s většinovou státní účastí, které nemohou být právně prohlášeny neschopnými plnit své závazky
  • zahraniční odběratel je sice soukromým subjektem, ale pojišťuje se riziko stojící mimo něj =selhání jeho platby z politických důvodů (válka, revoluce, povstání, občanská válka, veřejné nepokoje, administrativní rozhodnutí, zrušení licencí či povolení, omezení či zastavení plateb do zahraničí apod.), popřípadě kvůli přírodní katastrofě.

Pro komerční odběratele se používá pojištění politických (teritoriálních rizik) zpravidla současně s pojištěním komerčních rizik. Tím se dosahuje kompletní pojistné ochrany.