ÚvodPrincipy pojištěníPojistná událost

Pojistná událost

Každý zájemce o pojištění pohledávek se pochopitelně zajímá o to, kdy obdrží úhradu od pojišťovny, dojde-li k pojistné události. Mezi pojistiteli existují určité rozdíly v přístupu, nicméně obecně lze proces řešení pojistné události rozložit do několika standardních kroků.

Pojišťovny poskytují obvykle 2-3-měsíční lhůtu pro oznámení pohledávky v prodlení, která začíná dnem splatnosti nejstarší nezaplacené faktury. V této lhůtě lze vyjednávat s odběratelem o zaplacení a vyčkávat s oznámením nezaplacení pohledávky na pojišťovnu.

Pokud nedojde k dohodě, je pojištěný povinen oznámit dlužnou pohledávku nejpozději 2-3 měsíce od data překročení sjednané splatnosti nejstarší nezaplacené faktury. Po ohlášení dlužné pohledávky již žádné další dodávky tomuto odběrateli nejsou pojištěné.

Po oznámení dlužné pohledávky se zahajuje proces vymáhání, kdy je pohledávka obvykle předána pojistiteli či dohodnuté inkasní agentuře.

 

casova osa

Vysvětlení časové osy:

  1. dodávka: den odeslání nebo dodávky zboží zákazníkovi
  2. splatnost: den původní splatnosti nejstarší vystavené faktury
  3. délka lhůty pro oznámení dlužné pohledávky: 2-3 měsíce po splatnosti
  4. povinnost ohlásit pohledávku a předat k vymáhání: nejpozději 2-3 měsíce po překročení sjednané splatnosti nejstarší nezaplacené faktury
  5. karenční lhůta: lhůta sloužící k vymáhání dlužné pohledávky, s počátkem od data splatnosti nebo data nahlášení dlužné pohledávky (dle výběru pojistitele)
  6. vymáhání: po nahlášení dlužné pohledávky vymáhá pojištěný ve spolupráci s pojišťovnou nebo pojistitel, popřípadě dohodnutá inkasní agentura (náklady na mimosoudní vymáhání obvykle z velké části či dokonce do 100% hradí pojistitel)
  7. vznik pojistné události: jako okamžik vzniku pojistné události platí den, v němž uplyne karenční lhůta
  8. pojistné plnění: plnění je splatné obvykle do 30 dnů od uplynutí karenční lhůty, popřípadě do 30 dnů od vzniku platební neschopnosti


Jak je zřejmé z obrázku, odškodnění není vypláceno okamžitě po nahlášení nezaplacené dlužné pohledávky, ale až po uplynutí karenční lhůty (pojištění proti platební nevůli) nebo při prohlášení dlužníka nesolventním (pojištění proti platební neschopnosti). Karenční lhůta v současné době činí 3 až 6 měsíců. Tuto dobu pojišťovna má na to, aby pohledávku od dlužníka vymáhala. Veškeré vymožené pohledávky jsou převáděny okamžitě a v plné výši pojištěnému.

Při výplatě pojistného plnění hradí pojistitel hodnotu základní faktury (resp. všech faktur odběratele), a to bez příslušenství (úroky, penále). Maximální výše plnění je omezena velikostí úvěrového limitu. Z platby pojistitele se odečítá smluvně sjednaná spoluúčast, která je obvykle 10-15%.
V případě oficiální platební neschopnosti vzniká pojistná událost zpravidla okamžikem rozhodnutí soudu o prohlášení či zamítnutí konkurzu (dle podmínek příslušného pojistitele).